+48 604 271 440 biuro@ik.bydgoszcz.pl

Uczony niemiecki Gunter Mall w 1963r. stwierdza, że osuszanie murów za pomocą porowatych rurek Knapena………..” rury Knapena są nie tylko bezużyteczne, ale nawet szkodliwe, ponieważ narażone na zjawisko kondensacji wewnętrznej mogą spowodować podwyższenie wilgoci w murze…..”
Od znanej od prawie 100 lat metody elektroosmotycznej (elektrofizycznej), ze względu na liczne wady i zawodność, w krajach zachodnioeuropejskich zrezygnowano z jej stosowania przed czterdziestu laty, a w byłej NRD w roku 1968 wprowadzono zakaz jej używania w budownictwie.
Elektrofizyczna (bezinwazyjna) metoda wykazuje małe zmniejszenie wilgotności murów w bardzo długim okresie czasu. Brak naukowego udokumentowania długotrwałego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe, a w szczególności ludzi, ich zdrowia i samopoczucia. Praktycznie zaniechano stosowania metody.
Potwierdzeniem wątpliwości, co do zasadności stosowania metod elektrofizycznych, jest werdykt Sądu Rejonowego w Monachium (sygn.Akt.4HK021180/07).